Edytorial

Jezus jest Panem dk. Bogdan Sadowski

Jezus jest Panem

Apostoł Paweł stwierdza bez ogródek: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15, 14). Przeżywanie Zmartwychwstania było od początku najważniejszą treścią liturgii Kościoła. Każda Msza święta, szczególnie w niedziele i święta jest powtarzaniem tego doświadczenia Kościoła pierwszych wieków. Doroczne uroczystości wielkanocne pozwalają nam przeżywać to doświadczenie ze szczególną intensywnością. Niezwykle bogata liturgia Wielkiego Tygodnia - szczególnie Triduum Sacrum - Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota ze szczytem roku liturgicznego w Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego - są nieocenionym skarbem Kościoła. Dobrze się stało, że wraz z odnową liturgiczną po II Soborze Watykańskim coraz więcej katolików może i chce razem z duszpasterzami celebrować te dni w swoich kościołach i kaplicach. 

Potrzebna jest jednak pewna czujność z naszej strony, aby coroczne Święta Wielkanocne nie stały się jedynie rodzajem folkloru, przyzwyczajenia, czy samej tylko tradycji. Najpopularniejszą pokusą jest stwierdzenie: „nie mogę iść do kościoła, bo... muszę posprzątać na święta”. Wielkosobotnie „chodzenie z koszyczkiem” także jest często wytłumaczeniem nieobecności na wieczornej liturgii. A o tej sobotniej, wieczornej liturgii Ojcowie Kościoła mówili, że jest „Wigilią wszystkich wigilii”. Trudno w zasadzie bez przeżywania tej Wigilii Paschalnej, mówić o religijnym przeżywaniu Świąt Wielkanocnych. Nie trzeba dodawać, że wiele przypadków nieobecności na niej jest ze wszech miar usprawiedliwionych. Mówimy jednak o pokusie jej opuszczania bez uzasadnionej konieczności. Wielu kaznodziejów w homiliach tego sobotniego wieczoru uświadamia obecnym, że przychodzący na poranną Mszę rezurekcyjną (zwaną popularnie po prostu rezurekcją) dowiaduje się jedynie (zgodnie ze słowami popularnej pieśni), że „Chrystus zmartwychwstan jest”. Przeżywanie tego wydarzenia to właśnie Wigilia Paschalna. Słowo „Wielkanoc” jest tak mocno zadomowione w naszym języku, że często zapominamy, że jest to właśnie „Wielka Noc”. „A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono»” (J 20, 1-2). 

Dlaczego czujność wobec wyżej wymienionych i im podobnych pokus jest taka ważna? Dlatego, że może nam umknąć najważniejszy sens tych wydarzeń: jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara. 

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego” (J 3, 16-18). 

Uwierzyć w Syna Bożego to uznać Go za Pana swojego życia. To jest decyzja o naszym życiu wiecznym, o naszym zbawieniu lub potępieniu. Ta decyzja może być podjęta w każdym momencie naszego ziemskiego życia. Każdy staje przed jej podjęciem, choćby w momencie Sądu Ostatecznego. 

Na koniec jeszcze drobna refleksja. Tak się nieszczęśliwie składa, że w naszym polskim języku słowo „pan” jest dość powszechnie używane. Zwłaszcza dzieci znają „pana Zdzisia”, czy „pana Kazika” i jak słyszą o „panu Jezusie” to raczej specjalnego respektu nie czują. Jest co prawda w naszym języku zbyt wiele anglikanizmów, ale w tym akurat przypadku ten anglikanizm jest trafny. „Lord Jesus” brzmi na pewno bardziej dostojnie i trochę bardziej odpowiada oryginalnemu słowu użytemu w greckiej wersji Ewangelii: „Kyrios”. Według słownika Wikipedii: „... określenia tego (Kyrios) używano nie tylko jako tytułu królewskiego, lecz także jako tytułu Bożego (Adonai = Kyrios). Bóg jest ukazany jako Bóg nad bogami i Pan nad panami  (Pwt 10, 17; Ps 136, 2). Kiedy w czytaniach liturgicznych z szacunku przestano wymawiać na głos Imię Boże JHWH, zostało ono zastąpione przez Adonai. Był to bez wątpienia powód, dla którego w młodszych kopiach Septuaginty, greckiego przekładu Biblii hebrajskiej, Kyrios użyto w miejsce imienia JHWH, jako ekwiwalentu Adonai”.  

Wypowiadanie, także w sercu, słów: „Jezus jest Panem” jest zatem wyznaniem wiary nie tylko w Jego boskość, ale także w Jego Zmartwychwstanie. 

Oby Zmartwychwstały Chrystus stawał się coraz bardziej Panem każdego z nas.
Jezus zmartwychwstał! Alleluja! 
Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja! 

 

dk. Bogdan Sadowski
diakon stały, 
redaktor naczelny polskiej edycji „Magnificat”