Artykuły miesiąca

Tajemnice Kantyku Maryi (cz. 5) Michał Gołębiowski


Tajemnice Kantyku Maryi

Komentarze do pieśni “Magnificat”

(cz. 5)

«(…) a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych,
co się Go boją»


Taki był początek Starego Przymierza: Abraham zbudził się w środku nocy, aby usłyszeć głos Boga. I choć nie mógł mieć dzieci, ponieważ jego żona, Sara, była bezpłodna, pewnego dnia otrzymał od swojego Stwórcy obietnicę: „będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu” (Rdz 22, 17-18). Obietnica ta okazała się wspaniała z trzech powodów. Po pierwsze, pozwoliła Abrahamowi i Sarze doświadczyć radości wzbudzenia nowego życia. Po drugie, w czasach patriarchów nieznana była nauka o życiu wiecznym oraz zmartwychwstaniu ciał. Zbawienie jeszcze się nie dokonało, jeszcze nie została złożona ofiara krzyża, która otworzyła wszystkim drogę do nieba. W judaizmie panowała raczej wiara w to, że życie rodziców przedłużone zostaje w ich synach, córkach, wnukach i kolejnych pokoleniach... Dlatego bezpłodność uważana była za tak wielkie nieszczęście. Wreszcie po trzecie – dzięki spłodzeniu licznego potomstwa, patriarchowie mogli przekazywać wiarę w jedynego Boga. Dość wspomnieć, że obietnica dana Abrahamowi była jednocześnie zapowiedzią powstania Ludu Bożego, czyli Izraela. Dlatego Jezus udowadnia saduceuszom prawdę o życiu wiecznymna podstawie świadectwa ojców wiary: „A co do zmartwychwstania umarłych, nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych” (Mt 22, 31-32). Miłosierdzie Boga rozciągało się na pokolenia i pokolenia, co pozwoliło Izraelowi doczekać się Mesjasza.

Warto pamiętać, że Maryja wypełniła obietnicę daną Abrahamowi. Stała się przecież spadkobierczynią jego wiary, ufając niemożliwej z ludzkiego punktu widzenia obietnicy Boga; sama uosabiała cały Izrael, ową Córę Syjonu, która przez pokolenia i pokolenia wołała z tęsknoty za Mesjaszem. Najświętsza Panna miała wprawdzie tylko jednego Syna, zrodzonego z Ducha Świętego (przez całe życie trwała bowiem w dziewictwie), jednak dzięki temu Bóg uczynił z Niej Matkę Kościoła, a więc ogromnego ludu, tak licznego „jak gwiazdy na niebie i ziarnka piasku na wybrzeżu morza”, niszczącego przy tym „warownie swych nieprzyjaciół” (mowa tu o szatanie i jego dziełach). Ponadto w wizji św. Jana Apostoła Jej głowę otacza korona z dwunastu gwiazd (zob. Ap 12, 1). Stanowi to symbol dwunastu pokoleń Izraela, wobec których Bóg zachował swoje miłosierdzie.

 

Michał Gołębiowski 
jest historykiem literatury dawnej, filologiem i historykiem idei. Zajmuje się pismiennictwem religijnym; autor książek dotyczących m. in. literatury maryjnej.