Okładka miesiąca

Jezus, nowy Mojżesz Pierre-Marie Varennes

Lorenzo Monaco, kameduła z klasztoru Santa Maria degli Angeli, był we Florencji mistrzem Fra Angelica i najwybitniejszym świadkiem ostatniego rozkwitu międzynarodowej sztuki gotyckiej w czasie, kiedy w łonie tejże sztuki kiełkował już renesans. Około roku 1410, inspirując się rzeźbami Donatella, Lorenzo Monaco namalował serię typologicznych „portretów” sławnych postaci ze Starego Testamentu jako prorocze zapowiedzi Chrystusa. Portrety te zachowały się w MET, w Nowym Jorku: Noe niosący Arkę, Abraham z Izaakiem, Dawid grający na cytrze i Mojżesz pokazujący tablice Prawa (portret ten zdobi okładkę marcowego Magnificat).

     Zwracając się do ludu Izraela, Mojżesz wypowiedział prorocze słowa: „Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał” (Pwt 18, 15). Ewangeliści, a szczególnie św. Mateusz, będą podkreślać, że Jezus z Nazaretu jest nowym Mojżeszem, którego przyjście zostało zapowiedziane. Zarówno Mojżesz, jak i Jezus, narodzili się pod rządami niesprawiedliwego króla; obaj zdołali uniknąć masakry nowo narodzonych dzieci; obaj przez czterdzieści dni pościli na pustyni przed rozpoczęciem każdy swojej misji; jako pierwszy uczyniony znak, Mojżesz przemienił wodę w krew, Jezus przemienił wodę w wino, zapowiadając w ten sposób swoją przelaną krew; Mojżesz intronizował dwunastu przywódców Izraela i siedemdziesięciu Starszych, Jezus powołał dwunastu Apostołów i siedemdziesięciu uczniów; Mojżesz otrzymał Prawo na górze, Jezus głosił na górze Prawo nowe i wieczne; Mojżesz karmił swój lud manną, Jezus rozmnożył chleby; Mojżesz wyzwolił Hebrajczyków z niewoli, Jezus wyzwolił ludzkość z grzechu; Mojżesz zwycięsko przeszedł przez Morze Czerwone z całym swoim ludem, Jezus zwycięsko przeszedł przez śmierć razem z całą ludzkością. Między tymi dwoma wielkimi prorokami ujawniła się jednak zasadnicza różnica: podczas teofanii na Synaju Mojżesz oglądał Boga jedynie z tyłu, gdyż „żaden człowiek nie może oglądać oblicza Boga” (Wj 33, 18-23). Otóż nawet jeśli w prologu do Ewangelii św. Jana również stwierdza się, że „Boga nikt nigdy nie widział”, nie jest to jednak stwierdzenie ostateczne, gdyż nawet jeśli: Boga nikt nigdy nie widział, to Syn Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył (por. J 1, 18). Tę niesłychaną dobrą nowinę Mojżesz sam miał potwierdzić w dniu Przemienienia.

Pierre-Marie Varennes

Okładka:

Mojżesz (1408-1410), Lorenzo Monaco (ok. 1370-1425), Metropolitan Museum of Art, New York City, N.Y., USA.